Djevelsk utspekulert avfolkingsmetode: Ta frå folk motivasjonen til å formeire seg

Å hevde at ein vondsinna, globalistisk elite har som agenda å avfolke store delar av planeten, plasserer ein i desse tider i kategorien «konspirasjonsteoretikarar». Ein ser derimot òg at det som for berre nokre månader sidan vart rekna som «konspirasjonsteoriar», no blir rekna som allment anerkjende fakta. Vitskapen har ikkje endra seg, berre den offisielle forteljinga sitt syn på vitskapen. Dette synet skiftar like ofte som vêret, og berre det burde få alle til å stoppe opp og stille spørsmålsteikn ved om vi faktisk kan stole på denne forteljinga. Sunn fornuft burde her tale høgare enn våre helsetoppar og styresmakter.

I ein artikkel publisert på nettstaden AffirmativeRight 4.februar 2022, skriv Hewitt E. Moore om sokalla «sosial-konstruert sterilisering» (engelsk socially-engineered sterilization). Han definerer det som «eit systemstøtta samarbeid blant etablissementsvesen som aktivt fremjar samanbrotet av familieeininga for å demotivere reproduksjon. Primærmetodane i bruk er feminisme og homofili.»

Dette meiner han ser ut til å fungere:

«USA har ofte vore under erstatningstal [talet nyfødde som må til for å hindre befolkningsnedgang; oms.an.] sidan 1971, og har vore konsekvent under sidan 2007. I 2020 nådde USA eit historisk lågt tal på 1,6 fødslar per kvinne. Samanbrotet av den tradisjonelle familien som eit resultat av radikal feminisme er den største bidragsytaren til reduksjonen i fødselsratar.»

Han skriv følgjande:

«Når det gjeld homofili, har der vore ein skarp auke i dei som identifiserer seg som LGBTQ, spesielt blant millennials [personar som er fødd på slutten av det 20.hundreåret og byrjinga på det 21.; oms.an.]. Ifølgje ei nyleg undersøking, identifiserer 5,6% av vaksne seg som LGBTQ, opp frå berre 3,5% i 2021. Blant millennials, føreslår data at 20% identifiserer seg som LGBTQ, samanlikna med 12% av Generasjon X og berre 7% av baby boomers. Dette illustrerer at seksualitet blir flytande når den blir manipulert. Homofili som ein årsak er sosial, men som ein effekt er den evolusjonær.»

Vidare skriv han:

«Heile Vesten har ikkje berre støtta feminisme og homofili, men har med flammande iver handheva det. Folk køyrer seg fast i gjørma når dei moraliserer denne åtferda i staden for å rasjonelt prosessere dei. Når ein person er i stand til å sleppe unna kjenslene sine og analysere homofili og feminisme kritisk, frå eit evolusjonært perspektiv, er dei i stand til å sjå desse åtferdstypane for det dei verkeleg er: ein krypto-eugenisk psykologisk operasjon.»

Frå eit evolusjonært synspunkt har han rett. Homofili minskar av openberre grunnar sjansen for avkom, og feminisme ser ut til å ha som agenda å oppløyse den tradisjonelle kjernefamilien. Begge desse faktorane vil på sikt redusere folketalet i land der desse to fenomena er vanlege: vestlege land med ei hovudsakleg kvit, kristen befolkning. Derav «eugenisk», eller rasehygienisk. Utifrå Moore sine ord, kan ein nærast få inntrykk av at feminisme og LGBTQ-rørsla har som mål å utrydde den kvite rasen frå Jordas overflate. Dette høyrest då ekstremt ut.

Kva blir so neste fase av denne utspekulerte avfolkingsagendaen ifølgje Moore? Det er det han kallar «teknologisk eskapisme» (engelsk technological escapism):

«Dette er konseptet som går ut på å erstatte – eller smelte saman – biologisk røyndom med virtuell røyndom [røyndom er nynorskordet for virkelighet; oms.an.]. Metaverset er evolusjonen av Internett. Om du likar det eller ikkje, der det det neste store. Denne teknologien åleine vil styrte fødselsrater til under éin [1 fødsel per kvinne; oms.an.]. Folk vil rett og slett ikkje forlate heimane sine lenger. Alle forholda deira vil bli virtuelle. Røyndommen vil bli ein sosial konstruksjon.»

Moore skriv at timinga er mistenkjeleg når det gjeld utrullinga av denne VR-teknologien:

«Akkurat rundt den tida denne VR-teknologien er klar til å bli rulla ut, blir samfunnet plassert i denne uendelege tilstanden av nihilistisk fortviling, limt til sine telefonar i isolasjon. Alle er miserable og deprimerte (77 millionar menneske i USA går på psykiatriske legemiddel). Stoffoverdosar har nådd historiske høgder, med 93 000 dødsfall i 2020. Rundt 50 000 menneske begår sjølvmord kvart år. So, ut av ingenting, kjem denne nye teknologien som vil late folk sleppe unna sine helvete på jord og skape ein betre røyndom i ei virtuell verd. Det verkar ganske so beleilig, men det er truleg berre nok eit pussig samantreff.»

Ein australsk professor i filosofi sa i ein nyleg artikkel at virtuell røyndom vil bli ei trygg hamn frå ting som «miljøkollaps, pandemiar og atomkrigar». Ifølgje professoren er virtuell røyndom genuin røyndom, og vi treng å omfamne den. Å leve i ein fysisk røyndom vil ifølgje han til slutt bli sett på som ein type fetisj.

Moore trekkjer konklusjonen om denne digitale draumeverda:

«So, for fleirtalet av ‘ubrukelege etarar’ vil vala bli a) singel og overvektig, avhengig av porno og opioidar, suicidal og på antidepressiva, b) kjøpe eigedom vegg i vegg med Snoop Dogg og Kim Kardashian i Metaverset med verdilause kryptopengar og bli ein kjekk superhelt med eit privat jetfly som får alle bertene, eller c) vere ein einstøing.»

Og Moore meiner til slutt at den ytste konsekvensen av å velje «einstøings-alternativet», vil vere å rett og slett forlate planeten og skape ei framtid i rommet. Det ser ifølgje han ikkje lenger ut til å vere leveleg på Jorda for forstandige menneske!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s