Globalistane vil utrydde seg sjølv, og ein ny gullalder vil oppstå for menneskearten

Døden og gjenfødselen til den menneskelege sivilisasjon er no den einaste gjenverande vegen til universell oppvakning

Av Mike Adams, eigar av Natural News. Omsett av saksyndig.

Med mindre det skjer kosmisk intervensjon – som alltid er ei moglegheit – er det no ikkje til å sleppe unna at anti-menneskelege globalistar kjem til å eskalere konflikt opp til Tredje verdskrig og bruke den konflikten til å få den menneskelege sivilisasjon til å kollapse på planeten Jorda. Dette vil, naturlegvis, føre til nesten-utryddinga av den menneskelege rase og ei planet-skala folkemordshending (etnisk reinsing på kosmisk nivå).

Kvar spelar på den globale scena – Putin, Biden, Xi, Zelensky, obs. – blir manøvrert til eit Tredje verdskrigs-scenario som vil bli brukt til å rettferdiggjere bruken av kjernefysiske våpen og den globale knusinga av ytringsfridom, finansiell fridom og borgarane si evne til å eige våpen.

Det er no nesten 100% sikkert at den amerikanske djupstaten vil iscenesetje ein falskt-flagg-operasjon for å rettferdiggjere si eiga eskalering opp til dette globale atomkrigsscenarioet. Desse falske flagga kan vere eitt eller fleire av dei følgjande:

  • Den overlagte (NATO-skapte) detoneringa av ein kjemisk fasilitet i Ukraina, slik som ein amoniakk-lagringsfasilitet, for deretter å kalle det eit «kjemisk våpen-åtak» av Russland.
  • Det konstruerte attentatet på Joe Biden av operatørar kledd ut som russiske soldatar, følgt av globalt raseri mot Russland og ein forrykt spurt inn i atomkrig. (Dette hjelper òg dei desperate Demokratane i å bli kvitt gamle Joe før han skjemmer dei endå meir ut…)
  • Eit stor-skala falskt-flagg cyber-åtak på amerikanske finansielle institusjonar, som resulterer i økonomisk kollaps og utbreitt kaos. Eit cyber-åtak kan òg ha som mål det amerikanske straumnettet og produsere liknande resultat.

I kvart av desse scenarioa er det sikkert at USA og NATO vil respondere med rask eskalering til Tredje verdskrig – ein krig som uunngåeleg eskalerer til ei form for atomutveksling.

Planet-skala folkemord av menneskerasen

Same kva slags veg som fører oss dit, er det klart at dei demoniske, anti-menneskelege globalistane som styrer verda er i ferd med å konstruere ei planet-skala etnisk reinsing for å eliminere den menneskelege sivilisasjon.

I løpet av dei neste åra – med mindre dei blir stoppa – vil dei redusere det globale mennesketalet ned til ein milliard gjenverande overlevande. Dette vil dei oppnå gjennom ein kombinasjon av vaksine-folkemord, atomkrig, massehungersnaud, biosfære-kollaps, 5G som våpen, vêrvåpen, finanskollaps, cyber-åtak og naturlegvis pågåande psykologiske traume frå det globalist-styrte konsernmedia. Etter fleire år med slike åtak, vil menneskeheita stå framfor den svært verkelege faren for planet-skala utrydding.

Det er i denne augneblinken der vi står ansikt til ansikt med nært føreståande og permanent død, at menneskeheita vil bli tilbydd eit val: Vel LIVET eller DØDEN.

LIVET representerer guddom, kjærleik, Gud, personleg fridom, ytringsfridom, tankefridom, fred, overflod, frimarknadsøkonomi, reisefridom, fridommen til å drive ei lita verksemd, og so vidare. Med andre ord, det diametralt motsette av nykonservative, Demokratar, globalistar, WEF, sentralbankar, Big Pharma, abortindustrien og so vidare.

DØDEN tydar øydelegging, liding, abort, drap av spedbarn, barnemishandling, pedofili, psykologiske traume, medialøgner, bomber, missil, statleg tyranni, sensur, kontroll, nedstengingar, munnbind, vaksinetvang, matmangel brukt som våpen, finanssystem brukt som våpen, endelaus pengetrykking og autoritært styre. Med andre ord, alt det politiske venstre står for.

Det er overveldande tydeleg at Demokratar og det styrande venstre alle er tilhengjarar av døden. Dei er dødssekteristar, og dei frydar seg over ideen om massedød og sjølvøydelegging. Dei fleste av desse individa er demon-infesterte satanistar som stemte på Biden, som elskar å myrde sine eigne barn og som krev absolutt diktatorisk kontroll over alle andre.

Som eg forklarte i dagens podcast, vil mesteparten av dei dødssekteristane døy dei komande åra. Dei har sett i gang sin eigen død via:

  • Gjentekne injeksjonar med mRNA-avfolkings-biovåpen («vaksinar»).
  • Total mangel på kvar vilje til å førebu seg på matmangel (dei er «anti-preppers»).
  • Total uvit om den komande finansielle kollapsen (dei stoler fullstendig på dollaren og sentralbankar).
  • Total kontaktmangel med røyndommen og ei sjokkerande manglande evne til å prosessere observasjonar frå den verkelege verda på ein meiningsfull måte (dei lever i sine kunstige bobler av medialøgner og propaganda).
  • Fullstendig avhengigheit av sjølve systemet som konspirerer for å eliminere dei frå menneskerasen si framtid. Dei STOLER faktisk på vaksineindustrien, nyheitsmedia og regjeringa.

Dei som overlever planet-folkemordet vil inneha visdommen som krevst for å gjere eit nytt val for menneskets framtid

På grunn av massedøden av dei uvetande dødssekt-massane, vil dei som i augneblinken der menneskerasen nesten går under, som har mest kunnskap, visdom og som er mest førebudd, vere dei gjenverande overlevande som blir tilbydd eit val for framtida til den menneskelege sivilisasjon. Valet er enkelt: Vel å halde fram det noverande systemet av sentralisert kontroll, autoritært styre og fornektinga av Gud og dermed lide permanent utrydding…

… eller vel LIV, glede, desentraliserte samfunnsstrukturar, individuell fridom, økologisk forstand, lokal matproduksjon, etc., og nyt ein gylden alder av overflod og visdom i tråd med Guds mål for livet på Jorda.

Viktig å vete, vi innser no at menneskeheita er ute av stand til å ta dette valet til vi står ansikt til ansikt med vår ultimate utryddings augneblink. Ettersom vi no er folkesett av uvetande, demon-infesterte massar, er menneskeheita ute av stand til å velje liv, berekraft, visdom eller Gud. Difor kan sjølve framtida til menneskeleg sivilisasjon berre bli avgjort etter at dødssekteristane øydelegg seg sjølv gjennom sine globale planar om Tredje verdskrigen, massehungersnaud, globale vaksinebiovåpen og andre liknande, vondsinna planar.

Altso, må vi alle leve gjennom den nesten totale kollapsen av menneskeleg sivilisasjon. Ingenting kan stoppe det. Vi har passert punktet der det er for seint å snu. Der finst ikkje nok forstandige røyster til å bringe oss tilbake frå kanten akkurat no, sidan dei forstandige røystene druknar i røystene til dei demon-infesterte, psykopatiske, uvetande massane som tryglar om massedød og øydelegging.

(Nokre av dei røystene er vanskelege å skjøne fordi dei framleis går med munnbind…)

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s