Bombe frå den tyske regjeringa: «Alarmerande tal vaksinerte utviklar AIDS»

Av Sean Adl-Tabatabai, Newspunch. Omsett av saksyndig.

Den tyske regjeringa har innrømt at eit «alarmerande tal» vaksinerte utviklar «AIDS-liknande symptom».

Ifølgje nye data offentleggjort av tyske styresmakter, har Tyskland opplevd meir enn 102 000 overtaltsdødsfall i 2022, ein auke på 276% frå overtalsdødsfalla som vart registrert i 2020.

The Exposé rapporterer: Då den tyske regjeringa publiserte data i januar 2022, byrja det å oppstå bekymring rundt effektiviteten til covid-19-vaksinane.

Dataa antydar at mesteparten av dei som var fullvaksinerte kom til å utvikle fullstendig, vaksine-indusert erverva immunsviktsyndrom [erverva/tileigna immunsviktsyndrom er betre kjent som AIDS; oms.komm.] innan slutten av månaden.

[Sjå òg «Offisielle statlege britiske data antydar at fullvaksinerte britar vil utvikle AIDS innan slutten av februar 2022», publisert 24.januar 2022.]

Vidare bekrefta dataa at immunforsvaret til dei fullvaksinerte allereie hadde svunne hen til eit gjennomsnitt på minus 87%.

I Tyskland på same tid var 70,53% fullvaksinerte, 2,97% delvis vaksinerte og 26,5% var uvaksinerte, ifølgje rapportar.

So dei uvaksinerte hadde 186 tilfelle ut av 26,5% av befolkninga. Medan dei fullvaksinerte hadde 4020 tilfelle ut av 70,53% av befolkninga.

Førekomsten av tilfelle av Omikron blant vaksinerte var 57 per 1 prosent av befolkninga (830 000 er 1% av den tyske befolkninga på 83 millionar). Medan førekomsten av tilfelle av Omikron blant uvaksinerte berre var 7,02 per 1 prosent av befolkninga.

Altso hadde vaksinerte (57,0/7,02=) 8,12 gonger større risiko for å bli smitta med Omikron enn uvaksinerte i Tyskland.

Koch-instituttet greidde ikkje å produsere sin normale vaksineeffektivitetstabell i sin vekerapport 30.desember.

Vaksineeffektivitet er ikkje eigentleg eit mål på ein vaksine, det er eit mål på ein vaksinemottakars immunforsvarsfunksjon samanlikna med immunforsvarsfunksjonen til ein uvaksinert person.

Vaksinar hjelper visstnok til med å utvikle immunitet ved å imitere ein infeksjon. So fort imitasjonsinfeksjonen som blir indusert av vaksinen forsvinn, sit kroppen igjen med ei forsyning av «minne»-T-celler og antistoff som vil hugse korleis dei skal kjempe mot sjukdommen i framtida.

So når styresmaktene seier at effektiviteten til vaksinane blir svekt over tid, meiner dei eigentleg at funksjonen til immunforsvaret ditt blir svekt over tid.

Heldigvis var vi i stand til å hjelpe tyskarane med den informasjonen som Koch-instituttet ikkje makta å produsere, ved å rett og slett gjere reknestykket for dei ved å bruke Pfizer sin formel for vaksineeffektivitet:

Vaksineeffektivitet = immunforsvarseffektivitet = (1-8,12)/8,12 = -7,12/8,12 = minus-87,7%.

Difor, på byrjinga av januar 2022, hadde fullvaksinerte tyskarar ein 87,7% lågare immunrespons enn uvaksinerte hadde på Omikron.

Dette tydar at gjennomsnittstyskaren var nede på dei siste 12,3% av sitt immunforsvar når det gjaldt å kjempe mot visse klassar av virus, visse krefttypar osb.

Panikk i den tyske regjeringa

Vidare analyse viste at den gjennomsnittlege fullvaksinerte tyskaren kom til å nå minus-100% svekking av immunforsvaret innan slutten av januar 2022.

Sidan data og dødstal heldt fram med å skape bekymring i befolkninga, fann den tyske regjeringa seg under press for å adressere situasjonen.

I eit forsøk på å dempe den veksande uroa, erklærte regjeringa i slutten av januar at dei fyrste dataa hadde vore «uriktige», og at der hadde skjedd ein «feil» i analysen. Dei påstod at dei fullvaksinerte personane ikkje hadde risiko for å utvikle AIDS og at immunforsvaret til dei fullvaksinerte ikkje hadde blitt svekt til eit snitt på minus 87%.

Derimot var mange skeptiske til desse påstandane og skulda regjeringa for å forsøke å dekkje over sanninga. Kritikarar peikte på at den plutselege endringa av data utan noka tydeleg forklaring eller transparens forsterka mistankar om overdekking.

Trass den tyske regjeringa sine forsøk på å roe befolkninga, hadde skaden allereie skjedd. Hendinga hadde skakt folket sin tillit til regjeringa og den farmasøytiske industrien, og mange sat igjen og lurte på kva den verkelege effekten av covid-19-vaksinasjonen var.

Etter kvart som vekene gjekk, vart situasjonen i Tyskland stadig verre.

Ifølgje offisielle data frå den tyske regjeringa hadde landet innan veke 49 av 2022 lidd meir enn 102 000 overtalsdødsfall, ein hårreisande auke frå dei 27 291,6 overtalsdødsfalla som hadde blitt innrapportert i veke 49 av 2020.

Dette representerte ein auke på 276% av overtalsdødsfall i 2022, trass utrullinga av ein vaksine som var meint å lågne dødstala som skjedde på grunn av den påståtte covid-19-pandemien.

Desse tala åleine burde få folket til å spørje om vaksinen hadde hatt den motsette effekten, og om fullvaksinerte tyskarar faktisk utvikla AIDS innan slutten av januar 2022.

Regjeringa og farmasiselskapa vil naturlegvis halde fram med å nekte kvart eit ansvar, og insitere at vaksinane er trygge og effektive.

Derimot viser desse dataa at de må halde fram med å vere skeptiske, og halde fram med å krevje vidare forsking og etterforsking av konsekvensane av det å sleppe laus eksperimentell mRNA-genterapi på millionar av menneske for fyrste gong.

Fordi dødstalet held fram med å stige, har det blitt tydeleg at noko er gale, og at den sanne effekten av covid-19-injeksjonar må bli fullt forstått.

Dersom covid-19-injeksjonar som forårsakar erverva immunsviktsyndrom ikkje har skulda for at Tyskland registrerer 276% auke av overtalsdødsfall i 2022 samanlikna med 2020, so må den tyske regjeringa forklare folket kva som i Herrens namn eigentleg har skulda.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s