Dr. Mike Yeadon: «Kvifor eg ikkje trur at der nokosinne var eit covid-virus»

Av dr. Mike Yeadon, henta frå Kolozeg.org, men opphavleg publisert på Conservative Woman. Omsett av saksyndig.

Eg har blitt stadig meir frustrert over måten debatt blir kontrollert rundt temaet opphav til det påstått nye viruset, SARS-CoV-2, og eg har byrja å tvile på om det nokosinne har vore i omløp og forårsaka sjukdom og død på ein massiv skala. Bekymringsverdig nok vil ingen spekulere på denne moglegheita, trass det faktum at molekylærbiologi er den enklaste disiplinen å jukse i. Grunnen til det er at du verkeleg ikkje kan gjere det utan datamaskiner, og sekvensering krev komplekse algoritmar og, viktig å merkje seg, antakelsar. Ved å manipulere algoritmar og antakelsar kan du enkelt endre på konklusjonane.

Dette reiser spørsmålet om kvifor ein legg slik ei vekt på mediestormen rundt Fauci, Wuhan og ei mogleg lab-unnslepping. Trass alt har «gjerningspersonane» betydeleg kontroll over media. For tida er der ingen uavhengig journalistikk. Det er ikkje som om dei treng å audmjuke etablissementet. Eg seier til lesarar at dei har valt å gjere slik.

So kven meiner eg med «dei» og «gjerningspersonane»? Der er ei rekkje kandidatar som konkurrerer om denne stillinga, med sine medskuldige i legemiddelselskap, der fleire blir namngjevne i Paula Jardine sin utmerka serie på fem delar for TCW, Anatomy of the sinister Covid project. Høgt på lista er det «mogleggjerande» World Economic Forum og deira mange politiske tilhengjarar, inkludert Justin Trudeau og Jacinda Ardern.

Men det svarer ikkje på spørsmålet om kvifor dei fokuserer på opphavet til viruset. Etter mitt syn gjer dei sitt fordømt beste for å sikre seg at de ser på denne hendinga nøyaktig slik dei vil de skal gjere det. Spesifikt, at der var eit nytt virus.

Eg er ikkje åleine i å tru på det sjølv på byrjinga av «pandemien», men over tid har eg sett tilstrekkjeleg evidens som kastar sterk tvil over den ideen. I tillegg, når ein ser på det som del av eit globalt statskupp, har eg stilt meg sjølv i posisjonen til dei mest høgtståande, skjulte gjerningspersonane. I ein spørsmål og svar-seanse, ville dei finne ut at effekten av eit utsleppt, nytt patogen ikkje kunne bli føresagt nøyaktig. Det kunne ha brent ut raskt. Eller det kunne ha vist seg å vere langt meir dødeleg enn dei hadde forventa, og øydelagt avanserte sivilisasjonar. Desse som tok avgjerder på toppen, føreslår eg, konkluderer at denne naturlege risikoen er utolererbar for dei. Dei begjærer total kontroll, og det enorme talet moglege utfall frå eit bevisst utslepp går mot denne handlingsplanen: «Nei, vi kjem ikkje til å gjere dette. Kom tilbake med ein plan med vesentleg mindre uvisse knytt til utfall.»

Alternativet eg trur dei har brukt, er å leggje nok ei løgn til den høge stabelen av løgner som har vedhefta seg heile denne affæren. Denne løgna er at der aldri har vore i omløp eit nytt luftvegsvirus som, viktigast av alt, forårsaka sjukdom og død på massiv skala. Faktisk har det ikkje det.

I staden har vi blitt fortalt at der var dette skremmande, nye patogenet og auka den stress-skapande fryktpornoen til høgste nivå, og halde det der. Dette passar inn i jukset med genetiske sekvensar, PCR-test-protokollar (sonderingar, primerar, forsterking, varmebehandlingstilstandar, syklusar), ignorering av krysskontaminering av genetisk materiale ikkje berre frå menneske og påståtte viruskjelder, men òg bakterie- og soppkjelder. Til dømes, kvifor måtte dei stikke prøvepinnane langt opp i naseborene på oss? Vart dette gjort for å maksimere førekomsten av ikkje-menneskelege genetiske sekvensar?

Legg merke til det mjuke beviset på at våre politiske og kulturelle leiarar, inkludert den avdøde dronninga, med glede møtte og helste på kvarandre utan testing, maskering eller sosial avstand. Dei eigde ikkje frykt. I scenarioet ovanfor ville eit fåtal menneske ha visst at der ikkje fanst nokon ny trugsel i miljøet deira. Dersom der verkeleg var eit dødeleg patogen som herja rundt om land og strand, trur eg ikkje dei hadde hatt motet til eller behovet for å oppføre seg nonchalant og risikere å bli eksponert for viruset.

Det som er mest overtydande for meg, er den amerikanske dødelegheita av alle årsakar [all-cause mortality; ACM]-dataa delt opp etter delstat, kjønn, alder og dato for når det fann stad, som Denis Rancourt og kollegaer har analysert. Mønsteret av auka ACM er inkonsekvent med tilstadeveringa av eit nytt luftvegsvirus som hovudårsaka.

Dersom eg har rett i at der ikkje var noko nytt virus, var det eit genialt trekk å låst som om der var eit! No vil dei berre at du tenkjer over korleis dette «drapsviruset» kom seg inn i befolkninga. Oppstod det naturleg (du veit, at ei vill-flaggermus beit ein pangolin, som so vart selt på ein marknad i Wuhan), eller vart det med guddomleg overmot skapt av ein kinesisk forskar, som vart hjelpt langt på veg av Universitetet i Nord-Carolina finansiert av Fauci, som saman hasta i veg mot målet midt under eit presidentbestemt moratorium på slikt arbeid? So har vi spørsmålet om ankomsten til viruset blant den generelle befolkninga kom av aktløyse og ein lab-lekkasje, eller om nokon forsettleg spreidde det?

Eg må òg peike på at gjerningspersonane har hermetisk kontroll over massemedia via Big Tech og statleg kvelartak, som er dokument delvis her, her og her. Det er grunnen til at dei har hatt so lett for å sensurere folk som meg. Dersom ei historie dukkar opp på fleire TV-nettverk, er det anten fordi dei synest det er greitt, eller at den har blitt aktivt planta. Den vil ikkje vere genuin. Dei fortel aldri sanninga. Eg trur ikkje dei har fortalt sanninga sidan dette kuppet byrja, og truleg mykje tidlegare. Dei fleste sokalla journalistar har mist synet på kva sanning nokosinne var.

Eg trur at gjerningspersonane (som kan vere alle eller kven som helst av Gates, Fauci, Farrar, Vallance, CEPI, EcoHealth Alliance, DARPA og talrike andre) planta kontroversen knytt til opphavet til SARS-CoV-2 fordi lite grann audmjuking av etablissementet var ein liten pris å betale for å overbevise dei fleste av oss om at der visseleg måtte vere eit nytt virus når der ikkje var det. (Og dei har sleppt unna med det per dags dato.)

Eg har kollegaer som ikkje trur at det vi har flitt fortalt (altso at eit virus har blitt eksperimentelt konstruert) i det heile teke er teknologisk mogleg. Eg har ikkje bakgrunnen til å vurdere den ideen. Men resten heng saman for meg på ein måte som inga anna forklaring gjer.

Til dette punktet har ein tidlegare leiar innan den farmasøytiske industrien, Sasha Latypova, i samtale med Robert F. Kennedy Jr. på hans podcast sist torsdag, 16.mars, skildra den omfattande evidensen av kontraktane og forholda som vart etablerte før covid-æraen. Kontraktar vart underskrivne for milliardar av dollar i februar 2020. Ikkje berre ville den påkravde produksjonen aldri skje (berre det å skrive under på slik ei diger forpliktig er latterleg), men det kan ikkje gjerast. Ho estimerte at om lag eitt kilo med DNA trongst. Der finst ikkje so mykje DNA til medisinsk bruk på heile planeten til ei kvar tid. Det er fordi det er vanskeleg å gjere, særs dyrt, må fullstendig spesialbestillast og er vanskeleg å lagre i lengre periodar. I tillegg er mengda av kvar ein spesifikk DNA-sekvens som trengst og som blir lagra av kommersielle forsyningskjelder utgjere nokre milligram eller kanskje eit gram i beste fall. So det var alltid fullstendig umogleg å gjennomføre, same kor mykje pengar ein kasta på problemet, det dei påstår å ha gjort på sopass kort tid.

Som ein konsekvens er ingen annan konklusjon støtta av fakta enn at det er eit formidabelt brotsverk og omfattande planlagt. I seg sjølv utelukkar det naturleg opphav til eit patogen, med mindre det fann stad guddommeleg framsyn. Logisk tala blir vi overlatne til ein lekkasje eller, som eg argumenterer, ei løgn pluss ein PsyOp [psykologisk operasjon; oms.an.]. Fyrstnemnde kan vere mogleg eller ikkje mogleg, men det som ikkje kan argumenterast er at noko som dette kan bli gjort, og gjerast på ein god måte, med eit ekte patogen. Nesten alle utfall enn det dei visstnok ønskte er sannsynleg om eit patogen blir sleppt laus. Eg kan ikkje kome til nokon annan konklusjon enn at det er falskt.

Avslutningsvis seier eg ikkje at folk ikkje vart sjuke eller at dei ikkje døydde i hopetal. Eg argumenterer berre for årsakene til sjukdom og død. Folk vart gjort sjuke og somme vart drepne av alle dei underliggjande tilstandane, forsterka av frykt, som resulterte i undertrykking av immunforsvaret og deretter ei rekkje fråstøytande handlingar. Legg merke til den offisielle overlappinga av teikn og symptom på «Covid-19» og eksisterande sjukdommar. Mest merkverdig kutta dei ned reseptar på antibiotika i USA med 50% i løpet av 2020. Dei sikra seg at store tal skrøpelege eldre hamna i respirator, ein prosedyre som hjå slike målgrupper er so godt som å gjere dei ei bjørneteneste. Somme fekk administrert remdesivir, som er ei gift for nyrene. På sjukeheimar fekk dei midazolam og morfin, legemiddel som undertrykkjer andedrettssystemet som i kombinasjon fører til alvorlege motreaksjonar hjå pasientar med pustevanskar. Dersom dei blir brukte, krevst det nøye overvaking, vanlegvis gjennom automatiserte alarmsystem festa til apparat for overvaking av vitale teikn, inkludert apparat festa til fingertuppane for måling av O2-metning i blodet. Det skjedde ikkje på sjukeheimane.

Eg trur at hovudgrunnane for løgnene om det nye viruset, er eit ønske om totalt framsyn og kontroll, med det tydeleg uttala føremålet å forvandle samfunnet; fyrst ved å plukke frå kvarandre finanssystemet gjennom nedstengingar og permitteringar, der det umiddelbare praktiske målet med nedstenging var å kome med grunnen til å injisere so mange som mogleg med materiale designa ikkje for å gje immunitet, men å krevje gjenteken injisering, å forårsake skade og død, og å kontrollere rørslefridom. Eg er sikker på at dei er temmeleg fornøgde med å få minst éi nål inn i seks milliardar menneske.

Legg merke til at sjølv om estimerte 10-15 millionar har blitt drepne med giftige «vaksinar», er desse berre dei fyrste av mange mRNA-injeksjonar i vente. Indikasjonane er at måtar å tvinge dykk til å akseptere ti fleire har blitt forventa, fordi det er talet dosar regjeringa dykkar har gått med på å kjøpe. Kjøpe kva? Vel, det har allereie blitt kviskra og tiska om at alle eksisterande vaksinar skal gjerast om til mRNA-typar. Dersom dette skjer, trur eg ikkje nokon som blir injisert ti fleire gonger vil sleppe unna død eller alvorleg, livshemmande sjukdommar. Å få kroppen din til å produsere framande protein vil sjølvinnlysande provosere fram eit autoimmunt åtak av din eigen kropp. Sjukdommen din vil bli relatert til staden den injiserte dosen går, og naturlegvis konsistensen til det injiserte produktet. Dei har vore skrekkeleg ubereknelege fram til no. Det er ikkje sikkert at dei nokosinne kunne ha blitt laga og lansert om dei hadde blitt gjenstand for dei vanlege kvalitetskrava og ikkje gjevne «naud»-godkjenning. Naturlegvis, som vi no veit, spelte regulatorane ei viktig rolle utover det å lyge for det amerikanske militæret, organisasjonen som laga dei opphavlege ordrane om «vaksinar», og kom med alle dei kontraktmessige vilkåra for selskap slik som Moderna og Pfizer.

Kyllingane kjem heim for å sove akkurat no i banksystemet.

Som eg alltid seier, er det ikkje mykje eg kan vete sikkert. Eg har ikkje ein kopi av manuset til dette, det største brotsverket i historia. Men, kva enn Covid faktisk er, trur eg ikkje at det som vart kalla influensa på beleileg vis forsvann tidleg i 2020. Det er nok ei løgn. Det er det dei driv med. Det er alt dei driv med.

Til dei som har ei kjensle av at alt ikkje er vel, men er uviljuge til å føreta det psykologiske spranget til den djevelske verda eg trur vi lever i no, peiker eg på risikoens asymmetri. Dersom du følgjer den offisielle forteljinga og eg har rett, vil du og barna dine misse alle fridommane dykkar og truleg liva dykkar. Dersom du trur på det eg seier og eg tek feil, vil du bli ledd ut. Desse vala er ikkje so balanserte. Ein rasjonell aktør burde stoppe å tru på det vi blir fortalt. Det er ikkje ein trygg posisjon å leggje til side vitet og hovudet. Det er det farlegaste du kan gjere.

Dr. Mike Yeadon har ei grad i biokjemi og toksikologi og ei forskingsbasert doktorgrad i luftvegsfarmakologi. Han har brukt over 30 år som leiar innan forsking på nye legemiddel i somme av verdas største farmasøytiske selskap, og forlét Pfizer i 2011 som visepresident og hovudvitskapsmann for allergi og luftvegar. Dette var den mest høgtståande stillinga han hadde innan dette feltet i Pfizer. Sidan han forlét Pfizer, har dr. Yeadon grunnlagt sitt eige biotech-selskap, Ziarco, som vart selt vil verdas største legemiddelselskap Novartis i 2017.

Artikkelen vart opphavleg publisert på Conservative Woman.

2 comments

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s