Den frykta vaksinezombie-apokalypsen er på veg!

Vi er no vitne til dei tidlege teikna på den frykta vaksinezombie-apokalypsen: Rasande «munnbind-Karen-ar», personlegdomsendringar, valdeleg åtferd og dyrisk lågare hjernestamme-galskap

Av Mike Adams, grunnleggjar av Natural News. Omsett av saksyndig.

Denne historia handlar om realiteten til vaksinezombiar, men for å kome oss der, må vi fyrst dekkje den underliggjande idiotien som fekk folk til å godta sjølve covid-sprøytene som no et hjernane deira. For å forstå alt dette, må vi fyrst ta ein titt på kva type person som er lettlurt nok til å ta sprøytene og halde fram med å ta dei sjølv når det er bevist at dei er skadelege. Der finst smarte menneske som tok dei to fyrste sprøytene og deretter oppdaga kor farleg det var. Dei stoppa. Men dei uvetande tigga om meir…

Verda er full av tomsingar som, på ein svært ekte måte, er kognitivt tilbakeståande. Ein del av denne tilbakeståinga frårøver desse individa evna til å forstå basiske konsept innan matte, sannsyn eller risikovurdering. Dette er grunnen til at dei so lett blir lurt til å tru at «klimaendring» vil drepe alle, eller at covid-vaksine-risikoen er null.

Enkelte av dei karakteristiske vanane til desse matematiske tomsingane inkluderer:

  • Dei er lett påverka av bedragerske påstandar i hovudstraumsmedia og blir lett drivne til frykt.
  • Dei kjøper ofte lotterilodd fordi dei ikkje forstår matte.
  • Dei har tendens til å ete mykje prosessert søppelmat, og dei trur at dei sparer pengar ved å kjøpe prosessert mat med kupongar heller enn å kjøpe uraffinert, uprosessert mat som faktisk gjev mykje meir næring.
  • Heimane deira er fylde med merkevareprodukt slik som Tide vaskemiddel, General Mills prosessert kornblanding, Chef Boyardee pasta på boks, flasker med Pepsi osv. Dei er 100% eit produkt av TV-reklamar og mediapropaganda. Dei likar å kjøpe mykje «Swiffer»-produkt som berre er overprisa vaskeklutar og moppar.
  • Dei har svært dårleg evne til å ivareta personleg økonomi, og er alltid «blakke», dei opplever ofte katastrofar eller krisehendingar som dei alltid hevdar at «ikkje er deira skuld».
  • Dei kastar vekk pengar på svært låge eigenandelar for bilforsikring fordi dei ikkje forstår korleis forsikringsprodukt er prisa.
  • Dei trur at dei treng forsikring for alt mogleg og er besette over å kjøpe meir forsikringspolicyar for alt tenkjeleg, inkludert å somme stunder kjøpe «reiselivsforsikring» der dei veddar på at dei vil døy i ei komande flyreise.
  • Dei er mykje meir interesserte i å få helseforsikring enn å ta vare på si eiga helse. Dei har ofte svært dårleg helse, men nektar å endre sine vanar for å forbetre helsa.
  • Dei elskar oppfriskningsdosar og vaksinar! Dei er òg svorne fans av munnbind. Dei er covids «Karenar».
  • Til slutt, sidan dei har inga makt over seg sjølv, trår dei etter makt over andre.

Vi lever alle i ei verd som er tett folkesett av desse tomsingane / Karenane, men det er i ferd med å endre seg på grunn av covid-vaksinen.

Akkurat no døyr det rundt 100 000 vaksine-takarar i USA kvar månad frå sjølve vaksinen (sjå tala her). Dette kjem til å akselerere dramatisk gjennom 2022 og vidare. I det neste tiåret kjem du til leve gjennom ei «massedødshending» av vaksinerte legar, journalistar, vitskapsfolk, Big Tech-arbeidarar, Wall Street-arbeidarar, bystyrarar, skulelærarar og meir, alle vil døy av vaksineinjeksjonane som dei idiotisk meinte var trygge og godkjende. Desse folka kjem til å falle om og anten misse medvitet eller døy, akkurat som denne 36 år gamle reporteren frå Brasil som offentleg skrytte over å ha teke covid-sprøyta, for so å svime av og misse medvitet på kamera under ei nyheitssending.

Grunnen til at TV-nyheitsverten miste medvitet og fekk fem hjarteinfarkt er fordi blodet hans vart halv-fast på grunn av piggprotein-«vaksine»-injeksjonane.

Openbert, når blodet ditt sluttar å verke som ei væske og byrjar å anta fast form, kan det ikkje lenger flyte gjennom sirkulasjonssystemet ditt. Innan nokre sekund vil hjernen din misse oksygen og du misser medvitet. Dette er grunnen til at so mange menneske som tek covid-«blodpropp»-injeksjonane døyr eller svimar av.

Etter kvart som vaksinerte menneske forfell frå «normal» status til døde, gjennomgår dei ein zombie-aktig fase av galskap og personlegdomsendringar

Du har truleg sett det hjå mange av vennene dine, familiemedlemmane eller arbeidskollegaene som tok blodproppsprøytene. Før sprøytene var dei normale, sunne, lykkelege menneske. Deretter tok dei sprøytene og ting byrja å gå i nedoverbakke.

Du kan ha lagt merke til personlegdomsendringar, auka aggresjon og ei vending mot dyrisk/zombie-aktig åtferd.

Dette er teikn på at blodproppar byrjar å dannast i hjernane deira, og stengjer av for oksygen til dei delane av hjernen ansvarlege for å prosessere høgare kognitive funksjonar. Essensielt går dei nedover i utvikling til vaksinezombiar, og dei er ikkje eingong klar over det.

Det er viktig å forstå at dess meir ekstreme personlegdomsendringane deira er, dess fleire blodproppar påverkar hjernen deira. Dermed har dei desto mindre tid igjen å leve. So når du ser vaksinezombiar misse vit og forstand og oppføre seg på måtar som verkar som eit sidespor frå menneskeheita, anerkjenn at dei ikkje har lenge igjen å leve. Mange «munnbind-Karenar», med andre ord, vil snart bli «avdøde Karenar» når piggproteina stengjer av dei siste fungerande delane av dei skadde hjernane deira.

I gjenkjenninga av dette, spurde nyleg The New American-verten Ben Armstrong: «Lid folk som framleis går med munnbind av psykisk sjukdom?» Han er på rette sporet, men eg trur at dei heller lid av nevrologisk hjerneskade på grunn av blodproppar og piggprotein-nanopartiklar.

Når denne prosessen kjem til sitt sluttpunkt, vil desse folka døy av katastrofale hjerneskadar, slag, hjarteinfarkt og lymfocytt-åtak på organa sine. Berre hugs at under overgangen frå den døden, vil dei forvandle seg til galne vaksinezombie-vesen som glefsar til alle rundt seg, og viser fram dei dyriske delane av hjernane som framleis fungerer (lågare hjernestammefunksjon, den «reptilske» hjernen).

Eit spesielt demonstrativt døme på dette finn ein i denne videoen frå Melbourne, Australia, der ein joggar ved namn «Simone» vart vondskapsfullt angripen av ein sint mann som hevda at joggaren ikkje heldt tilstrekkjeleg sosial avstand frå familien hans.

Forbi massedanningspsykose: Det er ein vaksinezombie-apokalypse

Alt dette forklarer kvifor so mange venstreorienterte journalistar har blitt om til dyriske galningar som til og med ikkje lenger kan prosessere realiteten i verda rundt seg. Dette er òg grunnen til at vensteorienterte IT-tilsette – der flesteparten tok blodproppsprøytene – blir «utløyste» av røyndommen om må sensurere alle ytringar med røter i røyndommen. Dei må beskytte sin skjøre psyke frå kontakt med den verkelege verda, eller heile deira vrangførestilte verdssyn vil bli knust.

Øvrig går denne prosessen omtrent sånn som dette:

Steg 1: Dei byrjar som uvitande tomsingar som ikkje forstår mykje av tal, risiko og røyndom.

Steg 2: Dei tek blodproppsprøytene (og oppfriskningar) fordi dei lett lèt seg snakke til vaksine-sjølvmord av avfolkings-«autoritetane».

Steg 3: Blodproppsprøytene byrjar å verke, og slepp ut blodproppar som set seg fast i hjernen og stengjer av oksygen frå delar av den.

Steg 4: Tap av høgare hjernefunksjon som får dei til å hive seg inn i dyrisk «hjernestamme»-åtferd, som fører til personlegdomsendringar og svært aggressive utbrot mot andre.

Steg 5: Etter kvart som hjerneskaden blir verre, går dei nedover i utvikling til «munnbind-Karenar» og vaksinezombiar, og er til slutt ikkje til å kjenne igjen for folk som brukte å kjenne dei.

Steg 6: Blodproppane og piggproteina gjer endeleg slutt på hjernane deira, som fører til ei siste katastrofal hending som tek livet deira: eit massivt slag, hjerneblødning, osb.

På det tidspunktet legg nok ei munnbind-Karen inn årene, og verda er litt mindre galen. Problemet er naturlegvis at det sannsynlegvis vil vere milliardar av vaksinezombiar som går gjennom denne prosessen etter kvart som piggproteina et av deira vaskulære system og hjernane.

Hugs at over 4,7 milliardar so langt har blitt injisert med desse hjerne-skadande, hjarte-kverkande blodproppsprøytene, ifølgje OurWorldInData.org. Og kvar einaste av desse menneska vil bli jakta ned og tvinga til å ta fleire oppfriskningsdosar, igjen og igjen, heilt til den globale avfolkingsagendaen er fullbyrda (eller vi stoppar denne galskapen ved å stanse alle covid-vaksinar, og dermed endar pandemien).

Dette vil seie at for dei av oss som ikkje er zombiar, vil ei av våre største utfordringar vere å overleve vaksinezombie-apokalypsen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s